สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
หนังสือเรียนรายวิชาเลือก

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจคุณภาพสื่อหนังสือเรียนรายวิชาเลือก
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งสิ้น 44 รายวิชา 5 กลุ่มสาระ ดังนี้

►สาระทักษะการเรียนรู้

1 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006
2 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร33011
3 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017
4 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงาน ทร02047
5 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทร23010
6 ศาสนาพาให้คิดเป็น ทร02033
7 เทคนิคการวิเคราะห์และพัฒนาอาชีพ ทร03004
8 ทักษะการคิด ตัดสินใจและแก้ปัญหา ทร03011
9 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทร02029
10 การวิจัยเบื้องต้น ทร33003
.

 ►สาระความรู้พื้นฐาน

1 สภาวะโลกร้อน พว02018
2 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021
3 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013
4 วิทยาศาสตร์การถนอมอาหาร พว03007
5 ภาษาไทยเพิ่มเติม 1 พท23003
6 ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 พท23004
7 การศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงาน พท33031
8 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน พท33020
9 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสร้างมนุษย์สัมพันธ์ 2 พท33013
10 หลักภาษาไทย พท33002
11 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017
12 คณิตศาสตร์เสริม 1 พค23001
.

►สาระพัฒนาสังคม

1 การปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ สค02007
2 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สค02002
3 เวียงกุมกาม ปฐามธานีศรีล้านนา สค23033
.

►สาระการประกอบอาชีพ

1 การขายและการตลาด อช02018
2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008
3 การเพาะเห็ดฟาง อช02006
4 การทำนา อช02001
5 การปลูกผักพื้นบ้าน อช03018
6 การเกษตรผสมผสาน อช02015
7 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001
8 การเลี้ยงสุกร อช02012
9 การเลี้ยงไก่ไข่ อช02011
10 การจัดการผลิตภันฑ์ท้องถิ่น อช23031
11 การจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ อช33024
12 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007
13 การทำผ้าต่อและผ้าต่อบุนวม อช03337
.

►สาระทักษะการดำเนินชีวิต

1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001
2 สุขภาพพลานามัย ทช12005
3 การดูแลอนามัยชุมชน ทช02010
4 การป้องกันสาธารณภัย ทช02013
5 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช32005
6 เพศศึกษาสำหรับพ่อแม่ลูกวัยรุ่น ทช02006
7 พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ ทช33017
8 ชีวิตและครอบครัว ทช32004
.


 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558