สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
กลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่งาน
กลุ่มงาน
1

นางสุวภี คงดี

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

2

นางจงรัก คำคุณ

งานธุรการ งานอาคารสถานที่

3

นางสาวรัตนาพร โรจน์รัตน์

งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์

4

นางสาวกิตติคุณ หล้าเต็น

งานบริหารบุคลากร

5

นางศาธิมา ศรีนา

งานบริหารบุคลากร        

6

นางนิจนาถ แก้วทับทิม

งานบริหารการเงิน

7

นางศิริวิมล สุทธิสุนทร

งานบริหารการเงิน

8

นางสาวพรรณิภา เกตุมรรค

งานบริหารการเงิน

9

นางศศิธร ปานวน

งานบริหารการเงิน    

10

นางสาวรัชนีกรณ์ ดวงจันทร์

งานบริหารการเงิน

11

นางสาววาทิณี เพียรชนะ

งานบริหารการเงิน

12

นางสาวอภิวรรณ ชมชาติ

งานบริหารบัญชี

13

นายอุทัย เสาร์คำ

งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม

14

นายชัย เฟื่องฟู

งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม

15

นางสาวธัญญาภรณ์ ไทยวงษ์ศรี

งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม      

16

นายอาทิตย์ คำแผ่น

งานยานยนต์

17

นายสาธิต กุลสุริวงศ์

งานยานยนต์

18

นายทรงชัย กันธะวงศ์

งานยานยนต์

19

นายเถกิงรัฐ กาญจนมุสิก

งานยานยนต์

20

นายนิรุต ทองรอด

งานยานยนต์

21

นายวศิลป์ ยารังษี

งานยานยนต์ 

     
     
คลิกภาพใหญ่
1

นายพุธชรัช อรรถวสุ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

3

นางสาววิลาวัณย์ วิโสจสงคราม

งานสารสนเทศและรายงาน

4

นางสาวจิติดา อินตานวล

งานสารสนเทศและรายงาน

     
     
คลิกภาพใหญ่
1

นางนฤมล พรมมหาราช

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

2

นางสาวจันทร์จิรา อ่อนอ้น

งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

3

นางรจนา กันธะวงศ์

งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

     
     
คลิกภาพใหญ่
1

นางดวงนภา ชินจิรัฐติกาล

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

2

นางสาวภาสินี สิงห์รัตนพันธุ์

งานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

     
     
คลิกภาพใหญ่
1

นางชฎาภรณ์ เกตุสม

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย และกิจการพิเศษ

2

นางสาวรักษ์มณี ฉายวัฒนา

งานส่งเสริมภาคีเครือช่าย

     
     
คลิกภาพใหญ่
1

นายวิรัตน์ คงดี

หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา/หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

2

นางสาวนัดดา วงศ์อาสา

งานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์

3

นายฉลองชัย อาทิ

งานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์

     
     
คลิกภาพใหญ่

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558