สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
ผู้บริหาร กศน.ในจังหวัดเชียงใหม่
ผอ.ทิพวรรณ

นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช

ผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดเชียงใหม่

นายสุทัศน์ กันทะมา
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
 

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

โซนที่ 1
โซนกลาง

โซนที่ 2
โซนกลางเหนือ

โซนที่ 3
โซนเหนือ

โซนที่ 4
กลางใต้

โซนที่ 5
โซนใต้

ผอ.เอกพจน์

ผอ.นิวาส

ผอ.อรวรีย์

ผอ.ปรียา

ผอ.เจริญ

ว่าที่ ร.ต.เอกพจน์ เกษมกุลทรัพย์
อำเภอเมือง
(หัวหน้ากลุ่มโซน)

นายนิวาส หล้าเต็น
อำเภอแม่ริม
(หัวหน้ากลุ่มโซน)

นางสาวอรวรีย์ ฟองจันทร์
อำเภอฝาง
(หัวหน้ากลุ่มโซน)

นางสาวปรียา วรรณฤทธิ์
อำเภอสารภี
(หัวหน้ากลุ่มโซน)

นายเจริญ ธรรมบัณฑิต
อำเภออมก๋อย
(หัวหน้ากลุ่มโซน)

ผอ.ทวีศักดิ์

 

ผอ.สุทธินี

 

ผอ.สุนันท์

ผอ.ณัชชา

นายทวีศักดิ์  แย้มพราย
อำเภอสันกำแพง

นางสาวจารวี มะโนวงค์
อำเภอสะเมิง

นางสาวสุทธินี จับใจนาย
อำเภอเชียงดาว

นางสุนันท์ นาหลวง
อำเภอสันป่าตอง

นางณัชชา ทะภูมินทร์
อำเภอจอมทอง

ผอ.กรีฑา

 

ผอ.วิจิตร

ผอ.พิสุทธิ์

ผอ.อดุลย์

นายกรีพา สุภาพพรชัย
อำเภอแม่ออน

นางสาวมนทิกา ปูอินต๊ะ
อำเภอแม่แตง

นางสาววิจิตร กันทาโย
อำเภอไชยปราการ

นายพิสุทธิ์ คงพันธุ์
อำเภอหางดง

นายอดุลย์  ปัญญา
อำเภอฮอด

ผอ.ประภาภรณ์

 

 

ผอ.ออมสิน

ผอ.วิไลลักษณ์

นางสาวประภาภรณ์ คำโอภาสอำเภอดอยสะเก็ด

นายสมัย  รักร่วม
อำเภอพร้าว

นางศิรพัชร์  ขันธสีมา
อำเภอแม่อาย

นางออมสิน  บุญวงษ์
อำเภอแม่วาง

นางวิไลลักษณ์  สุขสาย
อำเภอแม่แจ่ม

 

ผอ.จารุเศรษฐ์

 

 

 

 

นายจารุเศรษฐ์  อรุณสิทธิ์
อำเภอสันทราย

นางพิมพ์ใจ โนจ๊ะ
อำเภอเวียงแหง

 นางสาววาสนา  ทานะโป่ง
อำเภอดอยหล่อ

นางยุพิน  คำวัน
อำเภอดอยเต่า

 

 

 

 

นายทวิช

 

 

 

 

นายทวิช  กันทะคำ
อำเภอกัลยาณิวัฒนา


 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558