สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
นายศุภกร ศรีศักดา
ผู้อำนวยการ สนง.กศน.เชียงใหม่
นางมีนา กิติชานนท์
รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.เชียงใหม่

หลักสูตร กศน.
การศึกษาสายสามัญ
การศึกษาต่อเนื่อง
ส่งเสริมการรู้หนังสือ
โครงการอัเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ
ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชน
ในเขตภูเขา
ชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลนักศึกษาสาย
สามัญที่ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนต่างๆ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชน
ข้อมูลพื้นฐาน จ.เชียงใหม่
ข้อมูลงาน ศศช. ล่าสุด
ข้อมูล กศน.ตำบล
ข้อมูลเครือข่าย กศน.
เบอร์โทรติดต่อ กศน.อำเภอ
แผนที่สำนักงาน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ไฟล์นำเสนอโครงการฝึกอบรม
 “หลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  วิธีเรียนทางไกล ให้มีคุณภาพ” ระหว่างวันที่   21 – 22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงิน ระหว่างสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ กับ กศน.อำเภอในสังกัด
คู่มือการหาพิกัดที่ตั้งด้วย Google
คู่มือการหาพิกัดที่ตั้งด้วย Longdo
คู่มือการใช้งานระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
โปรแกรมE-Budget คู่มือโปรแกรม
คู่มือ ITstat

โปรแกรมITWหลักสูตร 51 2.0
รุ่นวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

โปรแกรมเทียบระดับการศึกษาสูงสุด Version ล่าสุด 1.1
คู่มือโปรแกรม ITW51
การตั้งค่าการใช้ โปรแกรม itw ใน lan
PhotoScape
คู่มือ PhotoScape
Chrome Browser
โปรแกรม PLS
คู่มือโปรแกรม Koratsite2.05
หนังสือเรียนกศน.(ฉบับปรับปรุง)54
แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มขอย้าย(ข้าราชการ)
สัญญาจ้างครู กพด
สัญญาจ้างครูกศน.ตำบล
สัญญาจ้างพนง.ราชการ(ครู ศศช.)
สัญญาจ้าง(ครู ศรช.)
สัญญาจ้างบรรณารักษ์2555
สัญญาการยืมเงิน
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษา
แบบฟอร์มขอมีบัตร
แบบฟอร์มมอบฉันทะ
หนังสือมอบอํานาจ
แบบคำร้องขอย้าย พนักงานราชการ
แบบขอโอนย้ายข้าราชการ
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
การเบิกเงินงบประมาณ
แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน
แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
แบบเบิกค่ารักษา พยาบาล
แบบขอรับเงินค่าครอง ชีพในส่วนของ ผู้ประกันตน
ใบลาป่วย
ใบลาพักผ่อน
แบบประเมินข้าราชการ
- ครูผู้สอน
- บุคลากรทางการศึกษา
- ลูกจ้างประจำ
- รายงานวันลา
แบบประเมินพนักงานราชการ
- ครูอาสาสมัคร
- ครูกศน.ตำบล
- สรุปผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 1- 5
หลักเกณฑ์และแบบประเมินบุคลากรปี55
ใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
แบบเอกสารประกอบการเบิกเงินอำเภอ
:: ภาพข่าวกิจกรรม กศน. ::
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานรับมอบอาคารเรียนจาก Bangkok Chef Charity  มี นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อย และคณะครู กศน.อำเภออมก๋อย ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ท่านวสันต์ กู้เกียรติกุล ที่ปรึกษาสำนักงาน โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวหน้าคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม และ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

บรรยากาศงานรดน้ำดำหัวผอ.ศุภกร ศรีศักดา เนืองในประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

พิธีรับเข็มพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ (60 พรรษา) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานกศน.จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลด์ โดยการนำเสนอแนวคิด และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่มนักศึกษา กศน.ในหัวข้อเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยแบ่งผลงานออกเป็น 4 ประเภทด้วยกันได้แก่ เรียงความ การพูด คลิปวีดิโอ และร้องเพลง
http://cmi.nfe.go.th กศน.จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาตามอัศยาศัย
***ด่วนสุด***

กศน.อำเภอ ตรวจสอบข้อมูล นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ 1/2558 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ดังนี้
1. จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ำซ้อน
2. จำนวนนักศึกษาพิการ
3. จำนวนนักศึกษา English Program

กรอกแบบสำรวจข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ประจำปี 2558 ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 <<Click>>
(ปรับปรุงข้อมูล ศศช. 15 แห่ง พื้นที่ปกติ และพื้นที่ทรงงาน)
ศธ 0210.29(กศ.)/2672 ลงวันที่ 14 พ.ค.2558

รายงานการสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการออนไลน์ ขยายเวลาการกรอกสำรวจถึง 31 พฤษภาคม 2558
>> รายงานผู้รับบริการตามอัธยาศัย(LIB) ไตรมาสที่2
>> รายงานผู้รับบริการทางการศึกษา(EIS) ไตรมาสที่2 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2558
 
เอกสารและรายงาน
>> บทคัดย่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารสื่อภาษาไทย-ปกาเกอะญอ ของผู้ไม่รู้หนังสือกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การบริหารอย่างเป็นระบบ (PDCA) และการบริหารแบบมีส่วนร่วม
>> บทคัดย่อการพัฒนาการจัดทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอน ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2556-2557
>> แบบตรวจราชการ58 (แบบผตร 1 และ แบบผตร 1.1) <<ดาวน์โหลด>>
>> เอกสารประกอบการอบรมเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด
>> คู่มือการนิเทศภายในของสถานศึกษา
>> เอกสารประกอบการอบรมครูที่ปรึกษาเทียบระดับสูงสุดฯ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด 1-2 ก.ย. 57 (กศ.)
>> แบบติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
>> ร่างเกณฑ์การประเมินรอบ 4 สมศ.
>> เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรการซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

*เอกสารการอบรมระเบียบการเงินและพัสดุ 25 พ.ย.2556
>> คู่มือ กศน. อำเภอ
>> แบบฟอร์ม การจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ2557
>> คู่มือภาคประสบการณ์ การประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>> แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงาน ส่งเสริมการอ่านจังหวัดเชียงใหม่ (เมื่อ 13-14 มิ.ย.56)
>> เอกสารประกอบการประชุม ม.6 8เดือน เมื่อวันที่ 18มี.ค.56 ณ คุ้มภูคำ
>> การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2556
>> แบบสำรวจความพึงพอใจใช้แบบฟอร์มเดิม หรือ ดาวน์โหลด
>> แก้ไขคู่มือการบันทึกการสำรวจ update 24 ธันวาคม 2556
เพิ่มเติม คู่มือการใช้งานระบบและการรายงาน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรติดต่อ ห้องพักในเชียงใหม่
[เขตอำเภอเมือง ] [เขตอำเภอแม่ริม]
รายงาน เป้า+งบประมาณอำเภอ 58
เดือน เมษายน 2558
เดือน มกราคม 2558
 
ข่าวประกาศ
 
ข่าวพัสดุ / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศสอบราคาหนังสือเรียน1/58 อ.สะเมิง
ยกเลิกประกาศสอบราคาหนังสือเรียน1/58 อ.ฝาง
สอบราคาหนังสือเรียน1/58 อ.สันทราย 19 - 2 มิ.ย.58
สอบราคาหนังสือเรียน1/58 อ.ไชยปราการ 18 - 29 พ.ค.58
>> แบบเอกสารประกอบการเบิกเงินให้อำเภอ
>> ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องเอกสารการเบิกเงิน
>> - คู่มือกำหนดเลขครุภัณฑ์
- คู่มือการเปิดเผยราคากลางในระบบe-GP
*เอกสารการอบรมระเบียบการเงินและพัสดุ 25 พ.ย.2556
>> เรื่องแจ้งให้ทราบ พัสดุกศน.อำเภอเรื่อง การเปิดข้อมูลหลักผู้ขาย (รายละเอียด)
 
Link ที่เกี่ยวข้อง
present กศน. จังหวัดเชียงใหม่ แสดงเมื่อวันที่ 16 พ.ย.55 ณ เชียงใหม่แกรนด์วิว
 

เอกสารประกอบการอบรมเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17-19 พ.ย. 2557
Download เล่มที่ 1 คนรักมาตุภูมิ
Download เล่มที่ 2 คนดี
Download เล่มที่ 3 คนรักประชาธิปไตย
Download เล่มที่ 4 คนไฝ่รู้
Download เล่มที่ 5 คนเดินตามรอยพ่อ
Download เอกสารประกอบการบรรยาย และพิธีเปิด-ปิด (CD)
หรือ Download ทั้งหมด

:: สถิติผู้เข้าชม :: Website counter
สถานศึกษาในสังกัด
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
  รายงานการประชุมประจำเดือน

ระบุ*
รายงานยอดรวมล่าสุด"การประเมินผู้ไม่รู้หนังสือของประชากรไทย และความต้องการทางการศึกษา" จังหวัดเชียงใหม่
E - Book
สื่อการเรียนการสอนจากเวปไซด์
แบบทดสอบระดับม.ต้น
 
กลุ่มงานศึกษานิเทศก์ฯ
ศึกษานิเทศก์ฯ
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มงานอัธยาศัย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
 
www.cmi.nfe.go.th กศน.จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัศยาศัย จังหวัดเชียงใหม่