สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
      แบบฟอร์มและคำขอ
 
 
1 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online [2019-07-01]อ่าน:[30]
2 ด่วนที่สุด! การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [2019-04-11]อ่าน:[155]
3 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562 [2019-03-29]อ่าน:[54]
4 ด่วนที่สุด! แบบประเมินครูผู้ช่วย [2019-03-12]อ่าน:[107]
5 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [2018-09-26]อ่าน:[404]
6 ด่วนที่สุด! แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) [2018-03-12]อ่าน:[713]
7 การประเมินพนักงานราชการ [2018-01-30]อ่าน:[1051]
8 หนังสือมอบอำนาจ [2017-06-05]อ่าน:[823]
9 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. [2017-05-30]อ่าน:[691]
10 แบบใบลาอุปสมบท [2016-12-02]อ่าน:[642]
11 ด่วนที่สุด! ฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ [2017-10-18]อ่าน:[1283]
12 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน [2016-07-08]อ่าน:[1400]
13 แบบขอหนังสือรับรองการปฏฺิบัติงาน [2016-04-25]อ่าน:[1033]
14 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการในแหล่งเรียนรู้ [2015-09-14]อ่าน:[1464]
15 แบบขอปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่กำหนดในสัญญา(ย้ายพนักงานราชการ) [2015-07-10]อ่าน:[2083]
16 สัญญายืมเงิน [2015-06-24]อ่าน:[1210]
17 แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงาน(พนักงานราชการ) [2015-06-23]อ่าน:[1492]
18 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการการศึกษาของสถานศึกษา กศน. [2015-06-22]อ่าน:[1876]
19 แบบใบลาพักผ่อน จังหวัด [2015-01-01]อ่าน:[1047]
20 แบบใบลาพักผ่อน [2015-01-01]อ่าน:[1464]
21 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ [2015-01-01]อ่าน:[1161]
22 แบบขอโอนย้ายข้าราชการ [2015-01-01]อ่าน:[1338]
23 คำขอมีบัตรประจำตัว [2015-01-01]อ่าน:[1442]
24 แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ [2015-01-01]อ่าน:[944]
25 แบบรายงานวันลา [2015-01-01]อ่าน:[1071]
26 บันทึกข้อความ-เบิกค่าเดินทางไปราชการ [2015-01-01]อ่าน:[1443]
จำนวนทั้งหมด 26 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558