สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
      แบบฟอร์มและคำขอ
 
 
1 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online [2019-07-01]อ่าน:[105]
2 ด่วนที่สุด! การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ [2019-04-11]อ่าน:[448]
3 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562 [2019-03-29]อ่าน:[106]
4 ด่วนที่สุด! แบบประเมินครูผู้ช่วย [2019-03-12]อ่าน:[160]
5 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [2018-09-26]อ่าน:[478]
6 ด่วนที่สุด! แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ [2018-03-12]อ่าน:[896]
7 แบบประเมินพนักงานราชการ (ฉบับเต็ม) [2018-01-30]อ่าน:[1384]
8 หนังสือมอบอำนาจ [2017-06-05]อ่าน:[924]
9 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. [2017-05-30]อ่าน:[766]
10 แบบใบลาอุปสมบท [2016-12-02]อ่าน:[692]
11 ด่วนที่สุด! ฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ [2017-10-18]อ่าน:[1384]
12 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน [2016-07-08]อ่าน:[1510]
13 แบบขอหนังสือรับรองการปฏฺิบัติงาน [2016-04-25]อ่าน:[1096]
14 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการในแหล่งเรียนรู้ [2015-09-14]อ่าน:[1526]
15 แบบขอปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่กำหนดในสัญญา(ย้ายพนักงานราชการ) [2015-07-10]อ่าน:[2220]
16 สัญญายืมเงิน [2015-06-24]อ่าน:[1258]
17 แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงาน(พนักงานราชการ) [2015-06-23]อ่าน:[1610]
18 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการการศึกษาของสถานศึกษา กศน. [2015-06-22]อ่าน:[1918]
19 แบบใบลาพักผ่อน จังหวัด [2015-01-01]อ่าน:[1098]
20 แบบใบลาพักผ่อน [2015-01-01]อ่าน:[1593]
21 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ [2015-01-01]อ่าน:[1216]
22 แบบขอโอนย้ายข้าราชการ [2015-01-01]อ่าน:[1448]
23 คำขอมีบัตรประจำตัว [2015-01-01]อ่าน:[1502]
24 แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ [2015-01-01]อ่าน:[1423]
25 แบบรายงานวันลา [2015-01-01]อ่าน:[1131]
26 บันทึกข้อความ-เบิกค่าเดินทางไปราชการ [2015-01-01]อ่าน:[1514]
จำนวนทั้งหมด 26 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558