สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
      แบบฟอร์มและคำขอ
 
 
1 ด่วนที่สุด! การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [2019-04-11]อ่าน:[51]
2 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562 [2019-03-29]อ่าน:[13]
3 ด่วนที่สุด! แบบประเมินครูผู้ช่วย [2019-03-12]อ่าน:[52]
4 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [2018-09-26]อ่าน:[345]
5 ด่วนที่สุด! แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) [2018-03-12]อ่าน:[674]
6 การประเมินพนักงานราชการ [2018-01-30]อ่าน:[977]
7 หนังสือมอบอำนาจ [2017-06-05]อ่าน:[739]
8 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. [2017-05-30]อ่าน:[622]
9 แบบใบลาอุปสมบท [2016-12-02]อ่าน:[601]
10 ด่วนที่สุด! ฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ [2017-10-18]อ่าน:[1197]
11 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน [2016-07-08]อ่าน:[1319]
12 แบบขอหนังสือรับรองการปฏฺิบัติงาน [2016-04-25]อ่าน:[957]
13 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการในแหล่งเรียนรู้ [2015-09-14]อ่าน:[1416]
14 แบบขอปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่กำหนดในสัญญา(ย้ายพนักงานราชการ) [2015-07-10]อ่าน:[1999]
15 สัญญายืมเงิน [2015-06-24]อ่าน:[1151]
16 แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงาน(พนักงานราชการ) [2015-06-23]อ่าน:[1405]
17 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการการศึกษาของสถานศึกษา กศน. [2015-06-22]อ่าน:[1822]
18 แบบใบลาพักผ่อน จังหวัด [2015-01-01]อ่าน:[991]
19 แบบใบลาพักผ่อน [2015-01-01]อ่าน:[1378]
20 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ [2015-01-01]อ่าน:[1100]
21 แบบขอโอนย้ายข้าราชการ [2015-01-01]อ่าน:[1257]
22 คำขอมีบัตรประจำตัว [2015-01-01]อ่าน:[1365]
23 แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ [2015-01-01]อ่าน:[877]
24 แบบรายงานวันลา [2015-01-01]อ่าน:[1018]
25 บันทึกข้อความ-เบิกค่าเดินทางไปราชการ [2015-01-01]อ่าน:[1368]
จำนวนทั้งหมด 25 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558